Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Volcanoid19/Male/Unknown Groups :iconflipnoteart: FlipnoteArt
 
Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 322 Deviations 28,456 Comments 19,558 Pageviews
×

Newest Deviations

Friends

Journal History

Activity


deviantID

Volcanoid
HeLo„HeLo..I’m new here!!
erm„,first of all..
assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatu!!
hye!!my nme is nurul nabihah binti mohamad noh..kowg ley pggl biha o byha o nme mnjeku ieya..ieya dilahirkan oleh seowg ibu yg penyayang yg bernme rohana binti saadon pde 17 februari 1995 pde pukul 4.30 ptg..n my father name is mohamad noh bin ali..my feveret thing that ieya ta pna miss ialah…makan!!erm„makan„makan„makan„n mkaan..nyum„nyum..ari ny pown ieya ta benti makan..huhu..ukey..itu sje..bubbye..nyyoot!!nyyoot!!
Interests

i thought i knew like 600 kanji but i actually knew like 1050 and i just have to leatn these wtf im so

臣徒府陸衛益演額故耕興講採賛資舎序職税績設銭測築適統銅徳版俵評複編貿預遺域延沿拡閣株干看簡揮疑供郷勤系敬絹権憲己后孝皇鋼穀裁策蚕至誌磁射尺樹収宗就衆従縮熟純署諸将傷障蒸仁垂推寸盛聖誠宣専奏創層操尊宅担誕暖値忠著庁頂潮賃展討党糖派拝俳班否批奮陛補暮訪棒幕密盟模訳郵翌乱覧律臨朗乙又与及乞凡刃巾丹乏冗凶刈勾升厄双介孔屯弔斗斤牙且丙丼仙占尼巧氾汁斥旦玄瓦矛伎仰伐伏劣匠企吉吐吏壮如妃妄巡帆汎汗芋芝迅旬肌朽朱朴臼舟串佐伺伸但伯伴克冶励却即呂含吟呉呈坑坊妖妥妊妨妙寿尿尾岐廷弄抗抄択把扶抑沙汰沃沖沢沈没狂芯芳迎那邦阪忌戒肘肖杉秀辛享依佳侍侮併刹到劾叔坪奈奉奔妬姓宛宜尚岡岳岬弥弦征彼拉拐拒拠拘拙拓抽抵拍披抱抹況沼泥泊泌沸泡狙苛茎苗茂迭迫邪邸阻附房旺昆昇股肯肢肪枕枢析杯枠欧炊炉采玩祉阜斉亭侶俊促俗冠削勃勅卑卸厘叙垣契威姻孤封峡峠帥帝幽弧恒恨拶拭括挟拷挑洪浄津洞茨荒荘逃郊郎怨怠施昧是胎胞柿柵栃架枯柔某柳牲珍甚畏疫盆眉盾冒砕窃糾耐虐衷訃訂貞赴軌倹倒倣俸倫兼冥凄准剥剛剤剖匿哺唆唇哲唐埋娯娠宴宰宵峰徐悦悟悩挨捉挫捜挿捕浦浸浜浮浪華逝逐逓途透陥陣恣恵恥恭扇敏脇脊脅朕胴桁核桑栽桟栓桃殊殉烈珠祥泰畝畔疾称租秩袖被既粋索紛紡紋翁耗致般蚊衰託貢軒辱酎酌釜隻飢曹偽偶偵偏剰勘唾喝啓唯埼堆執培婆尉崎庶庸彩彫惧惨惜悼捻捗掛掘掲控据措掃排堀淫涯渇渓淑渉淡添猛猟葛萎菓菊菌逸逮郭陳陶陪隆陵患悠戚斜旋曽脚梗梨殻爽痕眺窒符粗粒紺紹紳累羞粛舷舶蛍訟貪赦軟酔釈鹿麻斎僅偉傍募傘喩喚喫圏堪堅塚堤塔塀塁媛媒婿尋項幅帽幾廃廊循慌惰愉握援搭揚揺湧渦滋湿渡湾猶葬遇遂遍隅随惑扉掌敢斑暁晶腕椅椎棺棋棟款欺殖焦琴畳疎痩痘痢硬硝硫裕筒粧絞紫絡蛮裂詠詐詔距軸鈍閑雇雰須傲傾傑債催僧勧嗅嗣嘆塞填毀塊塑塗奨嫉嫁寛廉彙微慄慨慎搾摂搬溺滑溝滞滝漠蓋蓄遡遜遣隙隔愚慈愁腎腫腺腰楷棄楼歳殿煙煩煎献禍禅痴睦睡督碁稚窟裾褐裸継羨艇虞虜蜂詣詮該詰誇詳誉賂賊賄跡践較載酬酪鉛鉢鈴雅雷零飾飽靴頓頑頒鼓僚塾墨嫡寡寧彰徴憎慢摘漆漸漬滴漂漫漏蔑遮遭隠慕暦膜概熊獄瑠瘍碑稲箋箇綻維綱緒網腐蜜誓誘豪貌辣酵酷銃銘閥雌需餅駄儀勲舗嘲嘱噴墳審寮幣慶弊徹憧憬憤撤撲潰潟潤澄潜蔽遵遷慰憂慮戯摯摩敷暫膚槽歓璃畿監盤罵罷稽稼稿穂窮窯範縁緩緊締衝褒謁請諾賭賜賠賓賦趣踪輝輩鋭鋳閲餓餌駒駐魅黙儒凝壊墾壌壇壁嬢憶懐憾擁濁獲薫薪薦薄還隣憩曇膳膨穏篤緻緯繁縫融衡諦謎諧諮謀諭謡賢醒麺錦錮錯錠錬隷頼骸償嚇擬擦濯懇戴曖臆燥爵犠環療瞳瞭矯礁繊謹謙謄購轄醜鍵鍋鍛闇霜韓頻齢濫藤藍藩懲璧癖癒礎穫襟糧繕繭翻覆贈鎌鎖鎮顕騎騒瀬藻璽羅簿繰艶覇譜蹴韻髄鯨鶏麓麗懸欄籍譲醸鐘騰艦躍露顧鶴籠襲驚鑑鬱

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconcandeyfantrolls:
CandeyFantrolls Featured By Owner Oct 9, 2015
Hey.
Reply
:iconmedicalpurpletissue:
MedicalPurpleTissue Featured By Owner Jun 6, 2014  Student General Artist
Reply
:iconbolt-electric:
Bolt-Electric Featured By Owner May 22, 2014  Hobbyist General Artist
</3 homo 4 u
Reply
:iconshinehpie:
ShinehPie Featured By Owner May 14, 2014  Student Digital Artist
Happy birthday u fucker (:
I miss u dude 
Reply
:iconchibbur:
Chibbur Featured By Owner May 13, 2014
Happy early birthday bitch
Reply
Add a Comment: